Notebooki Apple dostępne w Alsen
Przez Admin Dnia 22 Kwi, 2011 O 11:22 AM | Kategorie HARDWARE, MOBILNE, NOWOŚCI | Z 4 komentarze

W ofercie sieci Alsen pojawił się netbook firmy, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Apple, bo właśnie o niej mowa produkuje sprzęt wysokiej klasy z dbałością o nawet najmniejszy szczegół. Zazwyczaj notebooki firmy Apple posiadają bardzo zaawansowane technologicznie, można powiedzieć high-endowe podzespoły, które umieszczone są w aluminiowych obudowach. Ze względu na cenę można powiedzieć, że jest to sprzęt jedynie dla wybranych. Czy warto inwestować, w naszym wypadku ponad osiem tysięcy złotych w notebooka? Sprawdźmy, co oferuje jeden z modeli dostępnych w Alsen.

Nowoczesne podzespoły
Sercem notebooka firmy Apple jest procesor firmy Intel, model Core i7, który pracuje z częstotliwością 2,66GHz. Procesory z serii i7, są obecnie jednymi z najszybszych tego typu urządzeń dostępnych na rynku.
Model ten wyposażony jest w kartę graficzną firmy Nvidia – GeForce 330M, która pozwoli na komfortową rozrywkę z najnowszymi grami, czy też innymi multimediami. Dzięki złączu Mini Display Port istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego monitora i odtwarzanie filmów w rozdzielczości Full HD.
Producent zamontował w notebooku 4GB pamięci typu DDR3, pracujących z częstotliwością 1333MHz. Istnieje możliwość rozbudowy pamięci do 8GB. W Apple Macbook Pro znajdziemy także dysk twardy SATA o pojemności 500GB. Wbudowany 15,4-calowy (przekątna) panoramiczny ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT i podświetleniem LED, 1440×900 pikseli wyświetli miliony kolorów we wszystkich rozdzielczościach.
Aby notebook był mobilny, musi posiadać karty sieciowe. Tak też jest i w tym wypadku. W Macbook’u umieszczone są: gigabitowa karta sieciowa LAN, bezprzewodowa WiFi 802.11 a/b/g/n, a także Bluetooth. Produkt posiada także kamerkę internetową iSight.
Jakie złącza znajdziemy w Apple Macbooku Pro? Producent umieścił dwa porty USB 2.0, jeden FireWire 800, a także gniazdo kart pamięci. Znajduje się tam także wspólne cyfrowe wyjście słuchawkowe.
System operacyjny, który został preinstalowany to Mac OS X 10.6 Snow Leopard.
Wygląd
Pro­duk­ty fir­my Ap­ple ce­chu­je pro­sto­ta oraz ko­lor – śnież­ną biel znaj­dzie­my mię­dzy in­ny­mi na słu­chaw­kach iPod’ów oraz in­nych pod­ze­spo­łach te­go pro­du­cen­ta. Obu­do­wa no­te­bo­oka jest wy­ko­na­na ze srebr­ne­go alu­mi­nium. No­te­bo­ok jest bar­dzo cien­ki, co wi­dać na zdję­ciach. Kie­dy jest za­mknię­ty wy­glą­da jak książ­ka. Oczy­wi­ście na obu­do­wie wid­nie­je nad­gry­zio­ne ja­błusz­ko, któ­re po włą­cze­niu Mac­Bo­oka świe­ci ko­lo­rem bia­łym.

We­wnętrz­na część no­te­bo­oka to pro­sto­ta w każ­dym ca­lu. Pięk­na, du­ża, błysz­czą­ca ma­try­ca pod­świe­tla­na dio­da­mi LED spra­wia wra­że­nie jak­by by­ła o wie­le więk­sza, niż jest. Dzie­je się tak, po­nie­waż ram­ka wo­kół ma­try­cy błysz­czy i zle­wa się ra­zem z nią, co da­je świet­ny efekt. Nad ekra­nem zna­la­zły się mi­kro­fon oraz ka­me­ra iSi­ght ofe­ru­ją­ca do­bry prze­kaz ob­ra­zu.

Alu­mi­nio­wa obu­do­wa spra­wia, że jest ona zim­na w do­ty­ku. Do­pie­ro po kil­ku chwi­lach, kie­dy na­sze dło­nie ogrze­ją me­tal ko­rzy­sta­nie z niej sta­je się przy­jem­ne.
Świet­nym do­dat­kiem jest pod­świe­tle­nie kla­wia­tu­ry. Spra­wia ono, że pod­czas pra­cy w no­cy nie ma­my pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem od­po­wied­nie­go kla­wi­sza. Dio­dy pod­świe­tla­ją­ce urzą­dze­nie są sto­no­wa­ne, przez co nie prze­szka­dza­ją w ko­rzy­sta­niu z no­te­bo­oka. Skok kla­wi­szy jest nie­wiel­ki, cho­dzą one bar­dzo płyn­nie i lek­ko. Kla­wia­tu­ra po­sia­da czuj­nik świa­tła oto­cze­nia. Ca­łość pre­zen­tu­je się bar­dzo ład­nie.
Apple Macbook Pro
No­te­bo­ok fir­my Ap­ple to oczy­wi­ście sprzęt z gór­nej pół­ki. Świet­nie do­bra­ne pod­ze­spo­ły two­rzą bar­dzo efek­tyw­ną ma­szy­nę do pra­cy z apli­ka­cja­mi, któ­re wy­ma­ga­ją wy­so­kiej wy­daj­no­ści. Za­my­ka­jąc Mac­Bo­oka od­no­si­li­śmy wra­że­nie za­my­ka­nia du­żej książ­ki, któ­rą od­kła­da­my na pół­kę, aby już wkrót­ce znów po nią się­gnąć. Pod­świe­tla­na kla­wia­tu­ra jest bar­dzo kom­for­to­wa w ob­słu­dze. Bar­dzo du­żym plu­sem te­sto­wa­ne­go urzą­dze­nia jest ma­try­ca, w któ­rą zo­stał wy­po­sa­żo­ny no­te­bo­ok Ap­ple’a. Od­wzo­ro­wa­nie ko­lo­rów i ja­sność ob­ra­zu są wręcz nie­po­rów­ny­wal­ne z in­ny­mi urzą­dze­nia­mi.
Pełną specyfikację oraz więcej informacji o notebooku Apple znajduje się pod adresem: KLIK
Informacja Prasowa, Alsen.pl